មកដឹងពាក្យពេញ នៃពាក្យកាត់ ដែលយើងនិយមប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ
ចំណេះដឹង

ដោយសារចរន្តនៃសកលភាវូបនីយកម្ម ប្រជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចជាប្រជាជនជុំវិញពិភពលោក និយមប្រើប្រាស់ពាក្យកាត់មួយចំនួន សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាពាក្យ WC, ATM ឬ Wi-Fi ជាដើម។ ខាងក្រោម គឺជាការបង្ហាញពាក្យខ្លះៗ ដោយពាក្យខ្លះអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ងាយយល់បាន ប៉ុន្តែពាក្យខ្លះទៀតពិបាកក្នុងការបកប្រែ។

 • ATM= Automated Teller machine ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ
 • WC= Water Closet បន្ទប់ទឹក
 • SMS= Short Message Service សេវាផ្ញើសារខ្លីៗ
 • Wi-Fi= Wireless Fidelity តំណភ្ជាប់ ដែលគ្មានខ្សែ
 • GOOGLE= Global Organization of Oriented Group Language of Earth
 • PDF= Portable Document Format ទម្រង់ឯកសារយកទៅបាន
 • BBA= Bachelor of Business Administration បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • MBA= Master of Business Administration បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (អនុបណ្ឌិត) គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • PhD= Doctor of Philosophy បណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជា
 • CEO= Chief Executive Officer ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
 • ISO= International Organization for Standardization អង្គការបទដ្ឋានអន្តរជាតិ
 • SIM = Subscriber Identity Module
 • LED = Light Emitting Diode
 • PIN = Personal Identification Number លេខបញ្ជាក់ (លេខសំងាត់) ផ្ទាល់ខ្លួន
 • ICU = Intensive Care Unit ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់

នៅមានពាក្យជាច្រើនទៀត…..។

©️ គ្រឹះស្ថានហាតប៊ុក