ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស ផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៣ថ្ងៃ

នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៣ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី០៤-០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ អំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ។

ចែករំលែកទៅកាន់បណ្តាញសង្គម