រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យបងប្អូនកម្មករ និយោជិត នៅទូទាំងប្រទេស បានឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបោះឆ្នោត

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបោះឆ្នោត ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យបងប្អូនកម្មករ និយោជិត នៅទូទាំងប្រទេស បានឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ បានសម្រាក ១ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត និង១ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត ដោយរក្សាប្រាក់ឈ្នួល និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ៕

ចែករំលែកទៅកាន់បណ្តាញសង្គម